Bộ Chính trị họp, cho ý kiến: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

ANTĐ - Ngày 12-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tổng kết 30 năm đổi mới, trong đó kinh tế là trung tâm, mô hình kinh tế tổng quát là phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sau gần 30 năm đổi mới, nước ta tiếp tục chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hóa thành hiến pháp, luật pháp, tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành và phát triển. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách chưa đầy đủ, đồng bộ và thống nhất... Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư khẳng định, cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nghị quyết này, làm sâu sắc hơn nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.