Kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ bị kỷ luật, sàng lọc để không bỏ "sót" cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, qua điều tra dư luận xã hội thì trên 83% đồng tình phải kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng…
Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị

Ngày 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường… tham dự. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Nhà Quốc hội tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, và hướng dẫn thực hiện Quy định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt Quy định 144

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt Quy định 144

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, tại Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng, lần đầu tiên đã đưa công tác xây dựng Đảng về đạo đức ngang hàng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

Đến Đại hội Đảng lần thứ XIII, một lần nữa Đảng nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và cán bộ, đây là tư duy rất mới.

Tuy nhiên, thời gian qua cũng còn một số bất cập như công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự mẫu mực. Cá biệt có một bộ phận cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao do Trung ương quản lý.

Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách rất quyết liệt thể hiện “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, nhằm đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, khi Ban Tuyên giáo Trung ương điều tra dư luận xã hội thì trên 83% cán bộ, đảng viên, nhân dân khi được hỏi đều đồng tình phải kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn phân công, phụ trách.

Bên cạnh đó, phải kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Điều này thể hiện sự nghiêm minh, cũng như rất nhân văn, đưa việc "có lên có xuống, có vào, có ra" dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ.

Từ thực tiễn đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, điều cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144 là đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Quy định 144 quy định 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, gồm: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35

Cũng tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Ông Lê Minh Hưng cho biết, Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, như: nâng cao chất lượng văn kiện đại hội; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...