Hướng dẫn phân loại đô thị để sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bộ Nội vụ cần đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật hiện hành về việc phân loại đô thị khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã để miễn, giảm, đơn giản hóa yêu cầu đánh giá chất lượng đô thị đối với một số trường hợp cụ thể.

Việc sắp xếp ĐVHC nông thôn vào ĐVHC đô thị để mở rộng đô thị hiện hữu khó đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đô thị
Việc sắp xếp ĐVHC nông thôn vào ĐVHC đô thị để mở rộng đô thị hiện hữu khó đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đô thị

Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vừa có công văn gửi Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh hướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Qua báo cáo của các địa phương cho thấy công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị làm căn cứ tiến hành đánh giá tiêu chuẩn loại đô thị và tiêu chuẩn trình độ cơ sở hạ tầng đô thị đối với ĐVHC đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp phức tạp, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện sắp xếp;

Việc sắp xếp ĐVHC nông thôn vào ĐVHC đô thị để mở rộng đô thị hiện hữu khó đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đô thị theo quy định do địa phương chưa có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, văn hoá, xã hội theo tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị tương ứng;

Số lượng cán bộ, công chức, người lao động dự kiến dôi dư do sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023 - 2025 lớn và diễn ra đồng thời với việc thực hiện chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật về tinh giản biên chế tạo ra áp lực lớn cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư;

Việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư gặp khó khăn trong công tác định giá tài sản, do giá trị bị giảm sút; trình tự, thủ tục bán đấu giá gồm nhiều bước dẫn đến thời gian kéo dài, làm phát sinh chi phí bảo quản; trình tự, thủ tục chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đất cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, các vấn đề về quy hoạch đô thị; tiêu chuẩn loại đô thị và tiêu chuẩn trình độ cơ sở hạ tầng đô thị đối với ĐVHC đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp đang là những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Để khắc phục những vướng mắc trên, Ban chỉ đạo đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực, khẩn trương triển khai thực hiện điều chỉnh hoặc lập mới quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), đáp ứng yêu cầu tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số35/2023/UBTVQH15.

Bộ Xây dựng kịp thời hướng dẫn các địa phương nếu có vướng mắc về công tác quy hoạch đô thị; hướng dẫn trình tự, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đối với các trường hợp được triển khai đồng thời; kiểm tra, rà soát các quy hoạch đủ điều kiện làm cơ sở thực hiện đánh giá chất lượng đô thị...

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp từ thực tiễn thực hiện của địa phương, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật hiện hành về việc phân loại đô thị khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã để miễn, giảm, đơn giản hóa yêu cầu đánh giá chất lượng đô thị đối với một số trường hợp cụ thể.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC, Ban chỉ đạo yêu cầu UBND cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương, trình HĐND cùng cấp ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế;

Đồng thời, cần làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, nhất là đối tượng chịu sự tác động để bảo đảm sự đồng thuận của người dân và hệ thống chính trị ở địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC; gắn việc sắp xếp ĐVHC với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.