'Hội Thánh Đức Chúa Trời' bắt nguồn từ đâu?

ANTD.VN - "Hội Thánh Đức Chúa Trời" là phong trào tôn giáo bắt nguồn từ Hàn Quốc, được truyền bá đến 175 quốc gia. Nhiều nơi phản đối phong trào tôn giáo này.