Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII).
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) đã xem xét, thảo luận các nội dung quan trọng về: Kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công của thành phố; Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy; dự thảo 2 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất quyết nghị:

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở. Năm 2021, trong bối cảnh chịu sự tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, sự tích cực, chủ động của các lực lượng tuyến đầu và sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đã chung tay, góp sức cùng thành phố vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, các nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp thực tiễn của thành phố.

Qua đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát; bảo đảm an sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kinh tế tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vẫn duy trì tăng trưởng và có một số chuyển biến so với cùng kỳ; các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được duy trì, củng cố và giữ vững.

Hội nghị đã nhất trí thông qua các văn bản do Ban Thường Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình gồm: Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy; dự thảo 2 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy: Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện theo quy định.

Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Hội nghị cơ bản đồng ý đối với các báo cáo, tờ trình về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công của thành phố do Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu, ý kiến tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy và Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, hoàn chỉnh các báo cáo, kế hoạch trên để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố khóa XVI. Giao Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo các ban chuyên môn của HĐND thành phố thẩm tra nội dung các tờ trình, báo cáo của UBND thành phố để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các quyết nghị, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.