Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 2Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 3Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 4Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 5Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 6Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 7Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 8Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 9Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 10Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 11Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 12Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 13Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 14Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 15Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 16Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 17Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 18Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 19Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 20Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 21Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 22Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 23Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 24

Tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P được Nga điều đến đảo tranh chấp với Nhật Bản

ANTD.VN - Nga triển khai hệ thống tên lửa diệt hạm K-300P Bastion-P tới đảo Paramushir, tăng cường lực lượng tên lửa diệt hạm hiện diện ở quần đảo Kuril mà Nhật cũng tuyên bố chủ quyền.