Sẽ đưa môn Hà Nội học vào giảng dạy ở nhà trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội sẽ hoàn thiện tài liệu và nghiên cứu đưa nội dung môn Hà Nội học vào chương trình giảng dạy tại các nhà trường, thực hiện tiêu chí trường học hạnh phúc...

UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025”.

Theo đó, Hà Nội sẽ xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, con người Thủ đô đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước; Chăm lo xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện;

Trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người dân Thủ đô đều hiểu biết, tự hào, tôn vinh lịch sử và văn hóa dân tộc.

Tập trung xây dựng và ban hành bộ tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; làm căn cứ để các cấp, các ban, ngành xây dựng hoàn thiện các tiêu chí thực hiện đảm bảo thống nhất việc triển khai các tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với các tiêu chí cụ thể của từng ngành, từng đơn vị.

Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng người Hà Nội có thế giới quan khoa học, hướng tới chân – thiện – mỹ. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện.

Kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa gia đình truyền thống của Thăng Long – Hà Nội, gắn với những yêu cầu của nếp sống công nghiệp, đô thị hiện đại; xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; Xây dựng người Hà Nội có lối sống tôn trọng, chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định của địa phương; tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, cái tích cực và cao thượng; nhân rộng các giá trị nhân văn cao đẹp của Thủ đô và đất nước.

Thành phố cũng sẽ tập trung các điều kiện để đầu tư toàn diện cho con người với tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa, phát triển văn hóa phải gắn với xây dựng con người, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho Nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Phát huy vai trò của văn học – nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và cộng đồng. Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Hà Nội, gắn với giáo dục thể chất, với tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ hoàn thiện tài liệu và nghiên cứu đưa nội dung môn Hà Nội học vào chương trình giảng dạy tại các nhà trường, thực hiện tiêu chí Trường học hạnh phúc...