Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?

Ly khai miền Đông đưa lượng lớn xe tăng, pháo binh ra tiền tuyến, chuẩn bị tổng phản công?

ANTD.VN - Ly khai miền Đông bị phái đoàn giám sát của OSCE cáo buộc đang di chuyển số lượng lớn vũ khí ra sát đường phân giới.