Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 1Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 2Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 3Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 4Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 5Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 6Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 7Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 8Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 9Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 10Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 11Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 12Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 13Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới ảnh 14

Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới

ANTD.VN - Triển vọng không mấy xán lạn của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tương lai gần đã được nêu ra.