Bổ sung kiến thức pháp luật cho học sinh trường nghề

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu, đào tạo, bồi dưỡng 2.000 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, tuyên truyền viên thực hiện công tác giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay chưa có một chương trình, đề án chính thức, chuyên sâu nào về phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phần lớn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các địa phương phải lồng ghép nội dung này vào các chương trình, hoạt động khác.

Vì vậy, việc triển khai công tác này tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các địa phương còn rất hạn chế và gặp nhiều khó khăn (manh mún, không định kỳ, không thường xuyên; phạm vi hẹp, nội dung không được đổi mới, cập nhật; hình thức cứng nhắc, không phong phú, đa dạng; thiếu đội ngũ cán bộ, nhà giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên am hiểu pháp luật để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...).

Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng nền móng vững chắc để giúp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nề nếp, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Trong dự thảo đề án, Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, sẽ xây dựng bộ chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho từng nhóm đối tượng cụ thể tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp (cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, nhà giáo, người học theo từng trình độ đào tạo). Định kỳ ít nhất 2 năm/1 lần, tổ chức cập nhật, bổ sung chính sách, quy định pháp luật mới ban hành trong các bộ chương trình, giáo trình, tài liệu này;

Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được 2.000 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, tuyên truyền viên, báo cáo viên để trở thành đội ngũ nòng cốt hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Để tăng hiệu quả giáo dục pháp luật, dự thảo Đề án chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả. Ưu tiên ứng dụng công nghệ, phần mềm vào công tác dạy và học môn pháp luật, xây dựng giáo trình, bài giảng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn với thực tiễn.