Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?

Ukraine sắp có thêm hàng chục xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 bản tối tân nhất?

ANTD.VN - Lô xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh CV90 tăng viện có thể sớm tới với Quân đội Ukraine.