Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?

Ấn Độ không thể tự sản xuất xe tăng Arjun do Đức trì hoãn giao động cơ?

ANTD.VN - Xe tăng Arjun mặc dù là sản phẩm của Ấn Độ nhưng lại sử dụng rất nhiều thành phần nước ngoài, điều này gây ảnh hưởng tới việc chế tạo.