Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

ANTD.VN -  Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của Tuổi trẻ Thủ đô chính thức bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10/2023 với phương châm “An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững”.