Thiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội UkraineThiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội Ukraine

Thiết giáp OT-64 SKOT 'hàng hiếm' được phát hiện trong Quân đội Ukraine

ANTD.VN - Quân đội Ukraine đã cho thấy họ có các xe thiết giáp chở quân OT-64 SKOT trong biên chế.