Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 12-2022

ANTD.VN - Từ tháng 12, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực. Trong đó có những quy định đáng chú ý liên quan đến an sinh xã hội, giáo dục, kinh tế…