Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 1Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 2Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 3Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 4Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 5Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 6Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 7Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 8Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 9Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 10Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 11Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 12Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 13Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện ảnh 14

Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho những quốc gia thân thiện

ANTD.VN - Tên lửa siêu thanh sẽ được Nga xuất xuất khẩu cho đồng minh, có thể ở dạng thành phẩm hoặc chuyển giao công nghệ.