Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?

Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?

ANTD.VN - Hệ vũ khí hạt nhân của Nga sở hữu sức mạnh huỷ diệt, vì thế NATO luôn phải dè chừng- ngay từ những lời cảnh báo ban đầu của giới chức Moscow.