Đôn đốc doanh nghiệp bán mạnh xăng E5

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có ý kiến về việc thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, thành phố yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối, các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5 theo lộ trình chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP; tổng hợp danh sách các cửa hàng triển khai bán xăng sinh học E5, sản lượng bán xăng sinh học E5 báo cáo Bộ Công Thương và UBND TP.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cần chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các cửa hàng; Kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong triển khai phân phối xăng sinh học E5, định kỳ hàng quý báo cáo UBND TP chỉ đạo, giải quyết.

 Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu các sở ngành tuyên truyền, đẩy mạnh việc tiêu thụ xăng E5; đề xuất cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân sử dụng loại xăng này.