Công an nhân dân luôn giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 16-8, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới” dưới hình thức trực tuyến.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng chủ trì và tham gia điều hành Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

Mở đầu Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Nghị quyết số 51 ngày 5/9/2019 về Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia của Bộ Chính trị khóa XII đã chỉ rõ: An ninh Quốc gia là sự vững mạnh, trường tồn của Đảng, sự ổn định, phát triển bền vững về mọi mặt của đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là sự ổn định về chính trị, về biên giới, chủ quyền lãnh thổ và an ninh, an toàn xã hội. Bảo vệ an ninh Quốc gia là bảo vệ lợi ích tối cao của Quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân cũng như chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Kế thừa và phát huy truyền thống, nghệ thuật giữ nước của dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Quốc gia là quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta nhằm huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp, toàn diện, quy tụ mọi nhân tố: chính trị, tinh thần, tư tưởng, con người, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị: Để Hội thảo mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết và những yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới; phân tích làm rõ sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đặc biệt là những nhận thức mới trong Văn kiện Đại hội XIII về phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Quốc gia; làm rõ thực trạng và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới một cách hiệu quả và thiết thực.

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận chất lượng từ các ban, bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành tham luận tại hội thảo

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành tham luận tại hội thảo

Ban Tổ chức đã lựa chọn 100 bài viết đăng trong kỷ yếu Hội thảo, tập trung vào các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới; Phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới; Vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh Quốc gia; Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới.

Trong phần tham luận, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn, Hội thảo đã nhận được 11 ý kiến tham luận phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới.

Bài viết của GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; chủ đề “Quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng về phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; “Phát huy vai trò của công tác dân vận góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới” của TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; tham luận của Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về “Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay”; tham luận của đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về chủ đề “Phát huy vai trò của ngoại giao Việt Nam góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới” là những tham luận rất có giá trị, nêu rõ nhiều phương hướng, biện pháp, cách làm và giải pháp bảo vệ an ninh Quốc gia…

Các đại biểu tham luận tại hội thảo

Các đại biểu tham luận tại hội thảo

Tổng kết Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến tham luận đã khẳng định rõ vai trò của nhân dân trong đảm bảo an ninh Quốc gia, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân”; khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu CATP Hà Nội

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu CATP Hà Nội

Các tham luận cũng đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình hiện nay, coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Quốc gia; đề xuất giải pháp tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…, và đề xuất, kiến nghị với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về một số chủ trương, nhiệm vụ chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, nhất là xây dựng nền an ninh nhân dân, “thế trận an ninh nhân dân” và “thế trận lòng dân” trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo các cơ quan đồng chủ trì và Ban Tổ chức Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận tại Hội thảo; khẳng định, các cơ quan sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, thấu đáo để tiếp tục tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp.

Để thực hiện tốt vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện “gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”.

Quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” để lực lượng Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”.