Chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực đêm

ANTĐ - Bộ Công an cho tôi hỏi về chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực đêm 24/24 (cụ thể đơn vị trực ban Công an tỉnh, thành phố) thực hiện theo quy định nào? Chế độ, chính sách về thời gian như thế nào?

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC, ngày 05/1/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức thì đối tượng không áp dụng gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Vì vậy, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính (tại Công văn số 12874/BTC-VI, ngày 27/9/2010), Tổng cục III đã có Công văn số 10036/X11-X33, ngày 30/11/2010 thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ: Kể từ ngày 01/01/2011 dừng việc thực hiện chế độ bồi dưỡng làm thêm giờ đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân phải làm thêm giờ mà không bố trí nghỉ bù được, theo hướng dẫn tại Công văn số 732/X13-V22, ngày 14/5/2001 của X13 và X22.