Sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tránh ưu đãi dàn trải

Sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tránh ưu đãi dàn trải

ANTD.VN - Bộ Tài chính dự kiến bổ sung một số đối tượng ưu đãi thuế để tập trung khuyến khích ưu đãi thuế vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, công nghệ cao, công nghệ sinh học... Tuy nhiên, địa bàn ưu đãi thuế sẽ thu hẹp để tránh dàn trải.