Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 1Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 2Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 3Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 4Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 5Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 6Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 7Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 8Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 9Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 10Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 11Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 12Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 13Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 14Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 15Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 16Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 17Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 18Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 19Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 20Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 21Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 22Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 23Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 24Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 25Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 26Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 27Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 28Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 29Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 30Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 31Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 32Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV ảnh 33

Xe tăng T-90M Nga tăng hiệu suất chiến đấu khi kết hợp với UAV

ANTD.VN - Xe tăng T-90M Nga đã kết hợp với các máy bay không người lái làm nhiệm vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu, từ đó tăng thêm hiệu suất chiến đấu.