'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến

'Vòm Sắt trên biển' của Israel lần đầu thực chiến

ANTD.VN - Israel khai hỏa hệ thống phòng không C-Dome (Vòm Sắt phiên bản hải quân) đánh chặn vật thể xâm phạm không phận, trở thành lần đầu thực chiến của khí tài này.