Triều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uyTriều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uy

Triều Tiên bất ngờ cho trận địa pháo khai hỏa ra biển để thị uy

ANTD.VN - Hàn Quốc thông báo Triều Tiên cho trận địa pháo khai hỏa bắn 130 quả đạn pháo vào vùng đệm trên biển ở phía đông và tây bán đảo, kêu gọi Bình Nhưỡng "ngừng gây hấn".