Tiền thưởng có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Hỏi: Công ty tôi có thưởng cho nhân viên làm việc tròn 10 năm là 40 triệu đồng (thưởng cho người lao động). Vậy khoản tiền thưởng này có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

Tiền thưởng có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Hỏi: Công ty tôi có thưởng cho nhân viên làm việc tròn 10 năm là 40 triệu đồng (thưởng cho người lao động). Vậy khoản tiền thưởng này có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

Trần Cương (Bắc Giang)

Trả lời: Theo Thông tư 84/2008/TT-BTC, phần A, mục II: Các khoản thu nhập chịu thuế, tiết 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định "2.1.6. Các khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứng khoán), trừ một số khoản tiền thưởng quy định tại điểm 2.3 dưới đây. Trường hợp người lao động được thưởng bằng cổ phiếu thì giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng.

Các khoản thu nhập nêu trên làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này".

Như vậy với khoản tiền thưởng cho nhân viên làm việc tròn 10 năm là 40 triệu đồng, thì khoản thưởng này được xác định là thu nhập chịu thuế do khoản thưởng này không nằm trong quy định ở tiết 2.3.  Các khoản tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Khi chi trả khoản thưởng này, công ty bạn phải tiến hành khấu trừ thuế TNCN của khoản thu nhập chịu thuế này như bình thường.

LS.  Bùi Sinh Quyền