Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 1Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 2Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 3Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 4Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 5Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 6Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 7Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 8Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 9Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 10Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 11Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 12Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 13Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 14Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 15Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 16Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 17Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 18Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 19Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp ảnh 20

Tiêm kích thế hệ 5 'bản sao F-22' bắt đầu được Thổ Nhĩ Kỳ lắp ráp

ANTD.VN - Tiêm kích thế hệ 5 TF-X do Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu chế tạo - vốn được xem như "bản sao F-22" của Mỹ đã ở trên dây chuyền lắp ráp.