Thủ tục hành chính mới về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.