Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?

Tên lửa phòng không S-300 'mất khả năng kích hoạt' sắp có mặt tại tiền tuyến?

ANTD.VN - Quá trình viện trợ tên lửa phòng không S-300 của Bulgaria cho Ukraine đã được thỏa thuận theo một "thủ tục độc đáo".