Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980

Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980

ANTD.VN - Mỹ hiện sản xuất chỉ 12 xe tăng Abrams mỗi tháng, giảm mạnh so với thập niên 1980 là 75 chiếc.