Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ và tinh thần quyết chiến, quyết thắng

  • 08/05/2014 07:09
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Báo ANTĐ trân trọng trích đăng Diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2014). Tựa đề và tít xen của diễn văn do Báo ANTĐ đặt.

Chiến thắng Điện Biên Phủ làm sáng ngời chân lý: Một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển, nếu có một Đảng Mác xít chân chính lãnh đạo, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ, thì nhất định đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, dù kẻ thù đó mạnh hơn nhiều lần.

Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ và tinh thần quyết chiến, quyết thắng ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm

5 bài học lớn

Thời gian đã lùi xa, nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. 

Đó là bài học về tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa chống giặc đói, giặc dốt, vừa chống giặc ngoại xâm, tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, dù cho chúng có mạnh tới đâu.

Bài học về phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Bài học về phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và sáng tạo, tìm tòi, xác định đúng đường lối cách mạng và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Bài học về xây dựng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nhân - nông dân - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo

Đất nước ta sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước được nâng lên; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển , đảo của Tổ quốc và chế độ Xã hội chủ nghĩa; vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới được nâng cao. Những thành tựu đó tạo ra những tiền đề thuận lợi cho sự phát triển đất nước những năm sắp tới.

Tuy nhiên, những thành tựu chúng ta đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của đất nước. Kinh tế phát triển còn chậm và chưa bền vững; chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; việc huy động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển còn hạn chế. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường còn nhiều bất cập; một số mặt còn yếu kém, chậm được giải quyết, trở thành vấn đề bức xúc trong xã hội… Những hạn chế, yếu kém đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa và những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, đặt ra những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với đất nước ta.

Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và tinh thần Điện Biên Phủ, phát huy cao độ nội lực có ý nghĩa quyết định, tranh thủ ngoại lực có ý nghĩa quan trọng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cần được phát huy cao độ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, làm cho non sông Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Một dân tộc từng làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định có đầy đủ tinh thần và lực lượng, tài năng và nghị lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên văn minh, hiện đại.

Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ và tinh thần quyết chiến, quyết thắng ảnh 2
Lực lượng Cảnh sát biển diễu binh tại Lễ kỷ niệm

Vượt qua mọi sóng to, gió cả

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng to, gió cả đi đến bến bờ vinh quang, chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện đạt hiệu quả thiết thực Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tự hào về các lực lượng vũ trang nhân dân, về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chúng ta cần ra sức xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Uống nước nhớ nguồn, Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta cần quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, anh chị em thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, người có công với nước; chăm lo, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống đồng bào vùng căn cứ cách mạng trước đây và vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc, trong đó, đặc biệt là nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc đã trực tiếp đóng góp sức người, sức của cho Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Kêu gọi đồng bào đồng tâm, hiệp lực

Vận dụng bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ về phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong công cuộc đổi mới, chúng ta cần tiếp tục thực hiện nhất quán, có hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong không khí cả nước đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; phát huy truyền thống và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đồng tâm, hiệp lực, tận dụng vận hội, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu cao cả dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước tiến lên. 

Tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ muôn năm!

Tin cùng chuyên mục