Nới điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

  • 12/11/2021 09:38
  • 0 bình luận
  • P.P
  • In bài
ANTD.VN - Điều kiện để dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất đã được nới lỏng so với trước đây, giúp mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách này.
Nới điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất ảnh 1

Điều kiện để dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất đã được nới lỏng

Quyết định 33/2021/QĐ-TTg đã sửa đổi điều kiện để người lao động, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Cụ thể, người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 01 năm 2021.

Trước đây yêu cầu phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên; thời điểm xác định số lao động tính giảm so với tháng 04/2021.

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm: Số lao động đam tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ vệc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

So với trước đây, đổi mốc thời gian từ ngày 1-5-2021 sang ngày 1-2-2021.

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm nêu trên chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1-2-2021. So với trước đây, đổi mốc thời gian từ ngày 1-5-2021 sang ngày 1-2-2021.

Như vậy, điều kiện để dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất đã được nới lỏng so với trước đây, giúp mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách này.

Tin cùng chuyên mục