Miễn, giảm các khoản thu phí, lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến

ANTD.VN - Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 844/UBND-KSTTHC về việc tổ chức thực hiện miễn, giảm các khoản thu phí, lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến khi nộp hồ sơ trực tuyến.