Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'

Máy bay tàng hình F-117 nhận nhiệm vụ mới sau 15 năm 'nghỉ hưu'

ANTD.VN - Mặc dù đã "nhận sổ hưu" từ năm 2008 nhưng máy bay tàng hình F-117 vẫn được Mỹ sử dụng trong một số hoạt động quân sự.