Luật An toàn thông tin mạng đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn

ANTĐ - Với những quy định mới về bảo vệ thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân, Luật An toàn thông tin mạng có hiệu lực từ ngày 1-7 sẽ tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng, cũng như các hoạt động kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.