Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng

ANTD.VN - Sau hơn 1 ngày tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ VII, Hội Luật gia TP Hà Nội đã bế mạc và thông qua nghị quyết quan trọng.

Báo cáo của Hội Luật gia TP Hà Nội xác định, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội của Hội Luật gia TP Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội về công tác Hội Luật gia; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI…

Trong đó, định hướng chung của nhiệm kỳ này là: “Hướng hoạt động Hội về cơ sở; chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Hội và được nhà nước giao; xây dựng Hội Luật gia thành phố Hà Nội vững mạnh toàn diện”.

Thực hiện định hướng chung nêu trên và ngoài các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đặt ra, Hội Luật gia TP Hà Nội sẽ tập trung vào những công tác trọng điểm mang tính đặc thù. Cụ thể là các cấp hội tiếp tục triển khai, thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của chính quyền và Thành hội.

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng bằng khen của thành phố cho các tập thể, cá nhân của Hội Luật gia thành phố

Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của hội; tổ chức phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới, văn bản có liên quan đến quyền nghĩa vụ của công dân, đặc biệt là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Luật Thủ đô cho hội viên và nhân dân.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia TP Hà Nội sẽ tích cực tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phản biện xã hội trên tinh thần nâng cao chất lượng các ý kiến góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; huy động các luật gia có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm để tham gia tham vấn, góp ý, phản biện các chính sách, pháp luật được các cơ quan tổ chức yêu cầu.

Ngoài ra, các cấp hội sẽ chủ động phối hợp với ngành tư pháp tham gia rà soát, thẩm định, kiểm tra và đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương ban hành và cử các luật gia có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thành viên các Đoàn giám sát thi hành pháp luật của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, HĐND khi được các cơ quan này trên yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - Lê Hồng Sơn đánh giá cao kết quả hoạt động cũng như những đóng góp quý báu Hội Luật gia thành phố trong nhiệm kỳ 2013-2018, nhất là trong công tác tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và phản biện xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn Hội Luật gia thành phố cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức chính trị của đội ngũ luật gia, xây dựng Hội Luật gia thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, quan tâm phát triển tổ chức Hội và hội viên ở những nơi có đủ điều kiện.

Tham gia tích cực vào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng chính sách pháp luật và phản biện xã hội; thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Hà Nội.

Không ngừng đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân Thủ đô. Trong đó cần lựa chọn những văn bản phù hợp với tình hình hiện nay như quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường…

 Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ, HĐND các cấp thực hiện giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân đặc biệt là giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng đô thị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật cho cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, nhất là trợ giúp pháp lý cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác; tham gia tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan Thanh tra tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.