Hà Nội đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  • 31/10/2019 09:18
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội, sáng 31-10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Hà Nội đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ảnh 1 Toàn cảnh hội nghị

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã tham gia ý kiến vào 11 nội dung, trong đó có 4 báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 của thành phố Hà Nội; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2019, tình hình thực hiện quản lý sử dụng tài sản công;

Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội; Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020 – 2022. Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, đánh giá các Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch năm 2020 của thành phố Hà Nội và Báo cáo cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố cũng cho ý kiến vào các dự thảo: Nghị quyết về tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, tập thể UBND thành phố cũng đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào 2 nội dung quan trọng khác là Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.

Phát biểu tại phiên họp tập thể, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Ban cán sự Đảng và tập thể UBND thành phố đã bàn bạc và thống nhất sẽ có 22 nội dung sẽ đưa ra báo cáo tại kỳ họp sắp tới của HĐND TP.

Đây là các nội dung quan trọng, bao gồm việc đánh giá toàn diện công tác năm 2019 cũng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố năm 2020. Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý việc đánh giá, thống kê cần hướng theo tiêu chuẩn hiện đại, hội nhập để đánh giá đầy đủ, chính xác các nhiệm vụ đã thực hiện.

Tin cùng chuyên mục