Giải tán các cuộc tụ tập đông người là phù hợp Hiến pháp, pháp luật

ANTĐ - Trao đổi, thảo luận thậm chí là tranh luận trong một lĩnh vực cụ thể có một nguyên tắc cơ bản, nguyên tắc này quyết định thành bại của các cuộc trao đổi, thảo luận, tranh luận. Đó là hai phía, hoặc nhiều phía phải cùng chấp nhận một số tiền đề cơ bản trong lĩnh vực ấy.

Hà Nội - thành phố vì hòa bình

Cuộc trao đổi về các cuộc tụ tập bất hợp pháp dưới chiêu bài bảo vệ chủ quyền quốc gia vào sáng chủ nhật các tuần vừa qua vẫn còn có nhiều người phân vân về tính hợp pháp và động cơ của các cuộc tụ tập. Các bài viết trên Báo ANTĐ của chúng tôi chỉ nhằm trao đổi, làm rõ thêm tính bất hợp pháp và động cơ xấu của các cuộc tụ tập và những kẻ tổ chức kích động các cuộc tụ tập đó. 

Các cuộc trao đổi này dựa trên tiền đề, mọi công dân Việt Nam phải tuân thủ pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, phải chấp hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, chấp hành sự quản lý xã hội của Chính phủ, cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Nếu không chấp nhận các tiền đề này, tức là không thừa nhận mình là công dân nước CHXHCN Việt Nam, không còn điều gì để nói.

Về tính bất hợp pháp của các cuộc tụ tập dưới chiêu bài bảo vệ chủ quyền quốc gia, các bài viết trước chúng tôi đã nêu rõ nội dung của Nghị định 38/2005/CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ về việc quy định một số biện pháp bảo vệ trật tự công cộng. Rõ ràng các cuộc tụ tập sáng chủ nhật tại Hà Nội vừa qua đã vi phạm nội dung Nghị định 38/2005/CP. Một câu hỏi khác được đặt ra: Nghị định 38/2005/CP về việc tụ tập đông người có phù hợp Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam không? Việc ban hành Nghị định 38/2005/CP có thuộc thẩm quyền Chính phủ không? Câu trả lời là: Có.

Điều 109 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2001) ghi rõ:

- “Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... 

- Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế.... bảo đảm việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật”. 

Điều 111, khoản 3, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam:

- Nhiệm vụ của Chính phủ: “Thi hành những biện pháp bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình, bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước và xã hội, bảo vệ môi trường”.

Điều 115 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam: 

- “Căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chủ tịch nước, Chính phủ ra nghị quyết, nghị định, Thủ tướng ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó”. 

Như vậy với nội dung các điều khoản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam nêu trên, việc Chính phủ ra Nghị quyết 38/2005/CP là đúng thẩm quyền, hợp hiến. Nội dung về việc tụ tập đông người trong Nghị định 38/2005/CP hoàn toàn phù hợp với điều 111 khoản 3 của Hiến pháp.

Bên cạnh quyền được biểu tình, một dạng thái của việc tụ tập đông người, Hiến pháp cũng chỉ rõ là việc đó chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật, nghĩa là phải tuân thủ các quy định của cơ quan hành chính Nhà nước, cụ thể trong trường hợp này là của Chính phủ với Nghị định 38/2005/CP.

Hiến pháp cũng chỉ rõ ngoài quyền được thực hiện còn có nghĩa vụ thực hiện. Điều 79, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam: “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng”. Các công dân tham gia cuộc tụ tập đông người trái pháp luật vừa qua đã không thực hiện đúng nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật đồng thời làm mất trật tự công cộng ảnh hưởng đến đời sống của các công dân khác. Điều ấy không phải bàn cãi.

Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam bao giờ cũng mở rộng cửa đón nhận những đóng góp, thảo luận về những chủ trương chính trị, xã hội trong khuôn khổ tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của các công dân. Những đóng góp đó sẽ được phân tích xem xét, nếu phù hợp sẽ được bổ sung vào chính sách hiện hành. Tuy nhiên Nhà nước cũng kiên quyết với các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống Nhà nước, làm mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Lướt qua một số các trang mạng xấu, tất cả chúng ta, kể cả các quý vị đã tham gia các cuộc tụ tập bất hợp pháp đều thấy rõ: Những kẻ tổ chức, kích động các cuộc tụ tập bất hợp pháp, bằng các ý kiến phản ứng đã tự đặt mình ra ngoài pháp luật bằng sự không chấp nhận các quy định Nhà nước, các quy định Hiến pháp.