Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII: Giữa thế kỷ XXI, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển

  • 30/10/2020 14:11
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, chủ đề Đại hội XIII của Đảng có 5 thành tố cơ bản, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII: Giữa thế kỷ XXI, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển ảnh 1

PGS.TS Phạm Văn Linh thông tin tại buổi tập huấn

Sáng nay, 30-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã phổ biến, cung cấp thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, chủ đề Đại hội XIII có 5 nhóm thành tố cơ bản là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh với thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (CNXH)”.

Về một số nội dung chính của văn kiện, PGS.TS Phạm Văn Linh cho biết, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng chia cấu trúc thành 15 mục, vừa đánh giá kết quả đổi mới của đất nước thời gian qua, thể hiện rõ tính kế thừa, vừa thể hiện được tầm nhìn xa và định hướng phát triển của đất nước, hoàn thiện thể chế…

Phân tích cụ thể hơn, PGS.TS Phạm Văn Linh cho biết, dự thảo văn kiện đã nhấn mạnh, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hoá.

Đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

“Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” - PGS.TS Phạm Văn Linh nói.

Cũng tại buổi tập huấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phổ biến chuyên đề “Định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trang bị cho đội ngũ phóng viên báo chí cách thức, phương pháp và định hướng tuuyeen truyền về Đại hội XIII của Đảng.

Tin cùng chuyên mục