Để lý luận CAND ngang tầm thời đại

ANTĐ - “Phấn đấu đến 2015 xây dựng hệ thống lý luận CAND phát triển ngang tầm với yêu cầu bảo vệ ANTT”, đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác lý luận CAND ngày 23-4. 

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo tổng cục, vụ, viện và đông đảo các nhà khoa học trong lực lượng CAND.

 Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, công tác lý luận luôn được lực lượng CAND coi trọng và đánh giá có tầm quan trọng đặc biệt đối với thực tiễn bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Kể từ khi Chỉ thị 13/CT - BNV của Bộ Nội vụ (Bộ Công an trước đây) có hiệu lực, công tác lý luận CAND đã có những bước phát triển mới và đóng góp quan trọng, giải quyết hiệu quả một số vấn đề nổi lên về bảo vệ ANTT và XDLL trong tình hình mới. Đến nay, ngành CAND đã xây dựng được hệ thống lý luận phong phú mang đặc thù riêng và tương đối toàn diện về bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND. Bên cạnh đó, hệ thống các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương đối sách, biện pháp chiến lược, chiến thuật đấu tranh của lực lượng CAND cũng từng bước được hoàn thiện. Trên thực tế, nhiều công trình nghiên cứu tổng kết lý luận CAND đã được đánh giá cao như Từ điển Bách khoa CAND, hệ thống giáo trình dành cho các hệ đào tạo: tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân trong các trường CAND…

Từ những thành tựu đã đạt được, hội nghị cũng tập trung đánh giá những tồn tại, bất cập, đồng thời đề ra các giải pháp cơ bản để đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lý luận CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác lý luận CAND thời gian tới là đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, chú trọng nghiên cứu bổ sung phát triển quan điểm đường lối, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 Đánh giá cao bước phát triển của lý luận CAND trong những năm qua, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý, trên thực tế lý luận CAND vẫn chưa theo kịp với tình hình ANTT. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu lý luận CAND chưa được tập trung, việc tổng kết thực tiễn chỉ dừng lại ở tư duy kinh nghiệm chưa thực sự nâng cao thành tầm khái quát lý luận. Để phát triển lý luận CAND trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ đề ra Nghị quyết về tăng cường công tác nghiên cứu lý luận CAND trong toàn lực lượng. Phát triển hoàn thiện lý luận CAND là trách nhiệm của toàn lực lượng, trong đó vai trò của lãnh đạo cấp ủy các đơn vị, đặc biệt là các viện nghiên cứu, học viện nhà trường CAND giữ vai trò nòng cốt. Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận CAND phát triển ngang tầm, bắt kịp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã công bố quyết định thành lập Hội đồng lý luận Bộ Công an do Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch Hội đồng.