Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay

  • 02/10/2013 06:53
  • 0 bình luận
  • Phạm Hoài Nam
  • In bài
ANTĐ - Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Chúng tập trung tuyên truyền đả phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thổi phồng, xuyên tạc những hạn chế, yếu kém trong quản lý kinh tế, xã hội, trong thực hiện chính sách, pháp luật; phủ nhận những thành quả cách mạng, vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”... Điều nguy hiểm là ở chỗ, có những luận điệu chúng đưa ra dựa vào sự tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng; có những câu chữ chúng sử dụng giống chúng ta, nhưng với động cơ, mục đích phá hoại... Thực tế đã chứng minh, trong bất kỳ tình hình nào, âm mưu và mục tiêu của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam là không thay đổi, chỉ thay đổi về phương pháp, thủ đoạn chống phá.

Trong khi đó, nội bộ ta có những người chưa nhận thức đầy đủ về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, có biểu hiện dao động niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, thậm chí một số người còn phụ họa, cổ súy cho những luận điệu, quan điểm sai trái; có những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị hằn học, tức tối, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng...

Tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh tư tưởng là ở chỗ đây là cuộc đấu tranh giữa hai lý tưởng, giữa hai hệ tư tưởng, giữa hai chế độ xã hội: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Đấu tranh tư tưởng là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh giai cấp và phản ánh rõ nét bản chất của cuộc đấu tranh giai cấp. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh tư tưởng với mục tiêu là: Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng.

Để đảm bảo thắng lợi của cuộc đấu tranh, cần làm tốt công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng với những hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất không hề thay đổi của chủ nghĩa đế quốc, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống những khuynh hướng, biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị; kịch liệt phê phán, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên dao động về chính trị, truyền bá những quan điểm sai trái. Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa công tác này thực sự trở thành việc làm thường xuyên và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, vai trò của nhân dân rất quan trọng. Vì vậy, cần đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức quần chúng, phát huy vai trò và động viên nhân dân tích cực tham gia cuộc đấu tranh, nhất là trong quản lý, giáo dục, thuyết phục, nhắc nhở những người có quan điểm sai trái, cơ hội ở địa phương. 

Biện chứng của sự phát triển đã khẳng định: trong mối quan hệ giữa nhân tố chủ quan với tác động khách quan, yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, nhân tố chủ quan, yếu tố bên trong đóng vai trò quyết định. Sự vững mạnh của Đảng, Nhà nước, của toàn bộ hệ thống chính trị cùng với sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân là yếu tố quyết định để chúng ta đánh bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động.

Tin cùng chuyên mục