Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 1Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 2Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 3Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 4Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 5Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 6Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 7Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 8Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 9Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 10Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 11Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 12Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 13Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 14Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 15Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 16Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 17Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 18Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 19Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 20Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 21Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 22Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 23Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 24Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 25Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 26Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 27Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 28Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 29Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 30Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 31Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 32Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 33Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 34Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 35Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 36Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 37Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 38Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 39Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 40Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 41Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 42Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 43Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 44Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 45Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 46Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 47Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 48Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 49Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 50Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 51Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 52Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 53Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào? ảnh 54

Đăng kiểm xe cơ giới ở một số nước diễn ra thế nào?

ANTD.VN - Các nước trên thế giới có những thủ tục đăng kiểm xe khác nhau, tùy thuộc vào quy định và tiêu chuẩn an toàn đường bộ của từng quốc gia. Đa số các nước không áp dụng thủ tục đăng kiểm cho xe mới trong 3-4 năm đầu, sau đó tùy theo tuổi xe nên thời gian đăng kiểm từ 1-2 năm.