Đã xử lý nhiều tổ chức, cá nhân sau thanh tra, kiểm toán

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý điều hành ngân sách 2 năm 2014-2015 và năm 2016 theo quy định tại Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra. 

Theo báo cáo, tổng hợp 45/46 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 59/63 địa phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2014 cho thấy có 640 tổ chức được thanh tra, kiểm toán. Số tổ chức đã xử lý theo kết luận là 545, số đang xử lý là 64 và chưa xử lý là 31 tổ chức. Số cá nhân bị đề nghị xử lý là 1.075 người.

Số đã xử lý là 1.016 người, số đang xử lý là 53 người và chưa xử lý là 6 người. Trong số đã xử lý, buộc thôi việc là 47 người, cách chức 71 người, giáng chức 7 người, 12 người bị tù giam, 11 người bị chuyển sang cơ quan điều tra, 11 người bị khai trừ khỏi Đảng. Số còn lại được xử lý theo hình thức cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm nghiêm khắc. 

Năm 2015, theo báo cáo của 44/46 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63/63 địa phương, có 722 tổ chức được thanh tra, kiểm toán. Số tổ chức đã xử lý theo kết luận là 631 tổ chức, chiếm 87,40%; số đang xử lý là 59 tổ chức, chiếm 8,17 % và số chưa xử lý là 32 tổ chức, chiếm 4,43 %.       

Số cá nhân bị đề nghị xử lý là 1.126 người. Số đã xử lý 1.061 người (chiếm 94,23 %), số đang xử lý 45 người và số chưa xử lý là 20 người. Trong số đã xử lý, buộc thôi việc 14 người, cách chức 30 người, giáng chức 4 người, cảnh cáo 104 người, khiển trách 149 người, 24 người bị chuyển sang cơ quan điều tra và xử lý hình sự.  Số còn lại được xử lý theo hình thức kiểm điểm nghiêm khắc. 

Năm 2016, mới có 7/46 bộ, ngành và 25/63 địa phương gửi báo cáo về Bộ Nội vụ. Theo đó, có 368 tổ chức được thanh tra, kiểm tra. Có 314 tổ chức đã xử lý theo kết luận. Số tổ chức đang xử lý là 42 và số chưa xử lý là 12 tổ chức. Đối với cá nhân, số bị đề nghị xử lý là 428 người. Số đã xử lý 392 người, đang xử lý 13 người và chưa xử lý 23 người.