Chính phủ thẳng thắn chỉ ra 7 tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2011-2016

  • 24/02/2016 16:54
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài

ANTĐ -Chiều nay 24-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo báo cáo đã nêu bật những việc mà Chính phủ đã làm được trong 5 năm qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra 7 tồn tại, hạn chế và 6 bài học cần rút kinh nghiệm.

Chính phủ thẳng thắn chỉ ra 7 tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2011-2016 ảnh 1Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiều 24-2
Trình bày dự thảo báo cáo, ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, nhìn lại 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, chúng ta cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát đã đề ra, nhất là: kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; duy trì được tăng trưởng ở mức hợp lý và đạt tăng trưởng cao hơn ở những năm cuối.

Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có kết quả bước đầu các đột phá chiến lược và tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và giữ được hòa bình, hữu nghị với các nước; bảo đảm ổn định chính trị xã hội; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển cao hơn trong giai đoạn tới. Trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu không đạt.

Cụ thể, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, triển khai Chương trình hành động toàn khóa, trong đó xác định 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, với 637 đề án lớn, trong nhiệm kỳ đã cụ thể hóa thành trên 2.600 đề án thành phần để tổ chức thực hiện. Đến năm 2015 đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn 59 đề án chuyển sang năm 2016. Việc thực hiện Chương trình có bước tiến bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, khả thi hơn.

Về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhiệm kỳ qua, môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta đã có bước tiến mới. Năm 2015, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6. Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam trong 5 năm tăng 19 bậc. Mức hữu dụng và chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam tăng 36 bậc trong 5 năm 2011 - 2015. Đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 khoảng 24,94%.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Từ năm 2011 đến nay đã đơn giản hóa 4.471/4.723 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 94,7%). Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, điều hành. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan, địa phương…
Chính phủ thẳng thắn chỉ ra 7 tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2011-2016 ảnh 2Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai đánh giá cao
hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, bên cạnh những tiến bộ và kết quả đạt được, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng nghiêm túc nhìn nhận còn những hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Theo đó, có 7 hạn chế trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được nêu ra.

Đặc biệt, trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong một số lĩnh vực còn những hạn chế, yếu kém và gặp nhiều khó khăn, thách thức. Điển hình là tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở nhiều bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa tinh gọn, hiệu quả và còn chồng chéo. Công tác phối hợp trong giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng còn nhiều vướng mắc. Công tác cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều quy định về thủ tục hành chính còn phức tạp. Công tác quản lý công chức, viên chức còn hạn chế. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn lúng túng, bất cập.

Cùng đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số bộ ngành, địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt mục tiêu đề ra là ngăn chặn, đẩy lùi. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế có mặt chưa thật chủ động, chưa phát huy hết các lợi thế. Công tác chuẩn bị để chủ động hội nhập còn nhiều hạn chế, truyền thông về hội nhập hiệu quả chưa cao…

Từ thực trạng đó, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu ra 6 bài học kinh nghiệm cần rút kinh nghiệm, làm cơ sở cho Chính phủ nhiệm kỳ tới và các Bộ, cơ quan, chính quyền địa phương nghiên cứu, tham khảo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thẩm tra sơ bộ về báo cáo này của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo, đồng thời nhận thấy từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016) đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã góp phần quan trọng tạo nên bước phát triển đáng ghi nhận trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Dù vậy, báo cáo cần đánh giá cụ thể hơn về chất lượng, hiệu quả và việc tổ chức triển khai những chính sách, biện pháp về tái cơ cấu nền kinh tế; bổ sung đánh giá việc chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện chủ trương, nghị quyết của Quốc hội về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai... cùng thể hiện quan điểm đánh giá cao nỗ lực, những kết quả công tác của Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2011-2016, từ lĩnh vực kinh tế đến các chính sách về xã hội, an sinh, đối ngoại. Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị báo cáo của Chính phủ cần làm rõ hơn nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại; nhất là đánh giá chính xác hơn về tác động của những chính sách đối với đời sống các tầng lớp nhân dân. 

Tin cùng chuyên mục