'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 1 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 2 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 3 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 4 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 5 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 6 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 7 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 8 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 9 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 10 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 11 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 12 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 13 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 14 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 15 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 16 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 17 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 18 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 19 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 20 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 21 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 22 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 23 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 24 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 25 'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn ảnh 26

'Chiến thuật phi tiêu chuẩn' Ukraine áp dụng với pháo Caesar khi tấn công đảo Rắn

ANTD.VN - Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng một chiến thuật phi tiêu chuẩn để thực hiện các cuộc tấn công vào đảo Rắn, đó chính là đem các cỗ pháo này lên sà lan và đưa tới khoảng cách thích hợp rồi khai hỏa.