Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 1Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 2Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 3Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 4Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 5Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 6Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 7Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 8Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 9Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 10Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 11Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 12Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 13Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 14Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 15Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô ảnh 16

Cánh chim hòa bình tung cánh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão giữa lòng Thủ đô

ANTD.VN - Những cô gái trong tà áo dài truyền thống mang xuân xuống phố và đàn bồ câu tung cánh là những hình ảnh tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết Quý Mão ở Hà Nội...