Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?

Bom nhiệt áp ODAB-1500 đáng sợ lần đầu được sử dụng trên chiến trường?

ANTD.VN - ODAB-1500 là loại bom hàng không nhiệt áp với trọng lượng danh nghĩa 1.500 kg, mang lại khả năng sát thương rất đáng sợ.