Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 1Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 2Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 3Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 4Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 5Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 6Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 7Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 8Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 9Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 10Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 11Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 12Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 13Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 14Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 15Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 16Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 17Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 18Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô ảnh 19

Bảng kỷ lục các bức tranh Việt trị giá triệu đô

ANTD.VN - 2022 là một năm thành công ở mức vừa cho thị trường tranh Việt, bổ sung được thêm 3 tác phẩm vào danh sách các bức tranh vượt mức triệu đô, nâng tổng số lên 19 tranh.