Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?

Anh thất vọng vì máy bay săn ngầm P-8A Poseidon Mỹ không phát hiện được tàu ngầm Nga?

ANTD.VN - Trang Sina của Trung Quốc đưa tin rằng, máy bay săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ bán cho Anh đang bị phàn nàn vì chúng không thể phát hiện được tàu ngầm của Nga.