Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022

Ấn tượng hình ảnh gặp gỡ động viên thanh niên Thủ đô tình nguyện nhập ngũ năm 2022

ANTD.VN - Sáng 12/2, Thành đoàn Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức buổi gặp mặt các thanh niên tiêu biểu tình nguyện nhập ngũ thực hiện với nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc với những hình ảnh đặc biệt, ấp áp tình quân dân...