Xem trung đoàn 48 diễn tập, anh dũng tiến công, tiêu diệt địch

ANTD.VN - Với đề mục giả định "Đại đội bộ binh cơ giới được tăng cường hỏa lực tiến công tiêu diệt địch ở địa hình rừng núi và địch đổ bộ đường không có sử dụng vũ khí công nghệ cao", CBCS các đơn vị thuộc Trung đoàn 48 (sư đoàn 320, quân đoàn 3) đã hiệp đồng chặt chẽ, anh dũng tiến công phối hợp tiêu diệt địch.